Momento Cuti-cuti

Nhoim

Me x You – OOOWN *-*

Vomitando arco-iris igual ao Verso do Inverso